2188200118101214
logga-till-webben-170x99

Familjebehanding

Svårigheter i familjerelationer orsakar symptom hos barn och ungdomar. Vi arbetar därför med den ursprungliga familjen i ett tre-generationers perspektiv. Vi kartlägger mönster som kan ha gått vidare i generationer. Föräldern har inte skuld men ett ansvar att göra förändringar.Arbetet sker utifrån ett systemiskt-interaktionistiskt förhållningssätt med narrativa inslag – oavsett om behandlaren möter en individ, familj eller en grupp.

Vi använder oss också av anknytnings- och traumateori. Vårt synsätt är att föräldrarna är experter på sina barn medan vi är experter på förändringsprocesser. Vi har en positiv syn på föräldern där vi väljer att se möjligheter till förändring där det idag brister. Samhället och debatten om föräldrarollen idag handlar mycket om struktur och disciplin. Vi tar utgångspunkt i omsorgen – där bekräftelse, goda sammanhang, bra relationer, lust, hopp och inflytande möjliggör en bättre fungerande familj. Självklart hänger dessa två områden ihop. Vi ställer krav på föräldern, men med empati och förståelse som grund.